Βιωματικό πρόγραμμα με ποικιλία δραστηριοτήτων και αναλυτικό manual. Μου δόθηκε η ευκαρία να έχω πολλές συνειδητοποιήσεις και να δουλέψω πεποιθήσεις.